Polityka prywatności

Polityka prywatności

Cieszymy się z wyrażenia zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych osobowych jest priorytetem dla zarządu spółki Gühring KG. Do korzystania ze witryn spółki Gühring KG nie jest zasadniczo konieczne podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik zechce za pośrednictwem naszej witryny internetowej skorzystać z usług specjalnych naszego przedsiębiorstwa, może zaistnieć konieczność przetwarzania danych osobowych. W sytuacjach, gdy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, a nie ma do tego odpowiedniej podstawy prawnej, prosimy użytkownika o zgodę na przetwarzanie danych.

Przetwarzanie danych osobowych, np. nazwiska, adresu zamieszkania i poczty elektronicznej oraz numeru telefonu użytkownika, odbywa się zawsze zgodnie z przepisami Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, którym podlega spółka Gühring KG. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zakres, sposób i cele gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo. Ponadto niniejszy dokument informuje osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Spółka Gühring KG jako administrator danych osobowych wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić maksymalną możliwą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej. Mimo to niemożliwe jest zagwarantowanie absolutnego bezpieczeństwa danych, ponieważ w przypadku przesyłu danych przez internet zawsze należy się liczyć z występowania luk w zabezpieczeniach. W związku z tym każda osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z alternatywnego kanału przekazywania nam swoich danych osobowych, np. drogą telefoniczną.

 1. Definicje

Polityka prywatności spółki Gühring KG opiera się na pojęciach stosowanych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia. Nasza Polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak również dla naszych klientów i kontrahentów. Dlatego na wstępie pragniemy wyjaśnić znaczenie stosowanych przez nas pojęć.

W niniejszej Polityce prywatności stosujemy między innymi następujące terminy:

 • a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 • b) Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 • f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Administrator

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 • h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

· i) Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 • j)Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

 • k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba ta w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 1. Adres administratora

Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych oraz innych ustaw o ochronie danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a także innych przepisów regulujących ochronę danych jest:

Gühring KG

Herderstraße 50-54

72458 Albstadt

Niemcy

Tel.: +49 (0) 7431 17-0

E-mail: info@guehring.de

Strona internetowa: https://www.guehring.com

 1. Adres inspektora ochrony danych

Gühring KG

Herderstraße 50-54

72458 Albstadt

Niemcy

Tel.: +49 (0) 7431 17-0

E-mail: datenschutz@guehring.de

Strona internetowa: https://www.guehring.com

W razie pytań lub sugestii każda osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

 1. Pliki cookie

W witrynach spółki Gühring KG są wykorzystywane pliki cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej w systemie komputerowym użytkownika.

Pliki cookie są stosowane na wielu stronach internetowych i serwerach. Wiele plików cookie zawiera tzw. cookie ID. Cookie ID to jednoznaczny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, na podstawie którego strony internetowe i serwery rozpoznają przeglądarkę internetową, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu strony internetowe i serwery potrafią odróżnić konkretną przeglądarkę należącą do osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek, zawierających inne pliki cookie. Zatem na podstawie jednoznacznego cookie ID możliwe jest rozpoznanie i zidentyfikowanie konkretnej przeglądarki internetowej.

Dzięki plikom cookie spółka Gühring KG może udostępniać użytkownikom tej witryny internetowej przydatne usługi, co byłoby niemożliwe bez wykorzystywania plików cookie.

Pliki cookie umożliwiają optymalizowanie informacji i usług dostępnych w naszej witrynie internetowej pod kątem potrzeb użytkownika. Jak wspomniano wyżej, dzięki plikom cookie możemy rozpoznać użytkownika powracającego do witryny. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny. Użytkownik witryny stosującej pliki cookie nie musi np. wprowadzać swoich danych dostępu przy każdych odwiedzinach – robi to za niego sama witryna oraz plik cookie zapisany na komputerze użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Za pomocą tego pliku cookie sklep internetowy zapamiętuje artykuły umieszczone prze klienta w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, w każdej chwili może odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki, by uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą witrynę; będzie to równoznaczne ze zgłoszeniem sprzeciwu wobec zapisywania plików cookie ze skutkiem na przyszłość. Ponadto zapisane wcześniej pliki cookie można w każdej chwili usunąć, korzystając z przeglądarki internetowej lub innego programu komputerowego. Taka możliwość jest dostępna we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli użytkownik wyłączy obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, niektóre funkcje naszej witryny mogą nie być w pełni dostępne.

 1. Zapisywanie danych i informacji ogólnych

W chwili wyświetlenia witryny internetowej spółki Gühring KG przez osobę, której dane dotyczą, lub przez zautomatyzowany system, witryna zapisuje szereg danych i informacji ogólnych. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w logach serwera. Chodzi o następujące dane: (1) typ i wersja używanej przeglądarki internetowej, (2) system operacyjny użytkownika, (3) adres strony internetowej, z której system użytkownika trafił na naszą witrynę (tzw. referrer), (4) podstrony naszej witryny internetowej wyświetlone przez użytkownika, (5) data i godzina wyświetlenia naszej witryny, (6) adres IP, (7) dostawca internetu, z którego usług korzysta użytkownik, (8) inne podobne dane i informacje, mogące służyć do odparcia ewentualnych ataków na nasze systemy informatyczne.

Z wyżej wymienionych danych i informacji ogólnych spółka Gühring KG nie czerpie żadnej wiedzy na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te służą do (1) prawidłowego wyświetlania treści naszej witryny, (2) optymalizacji treści naszej witryny oraz wyświetlanych na niej reklam, (3) zapewnienia długookresowej sprawności naszych systemów informatycznych oraz systemów, na których nasza witryny jest oparta, a także (4), aby w razie w razie ataku hakerów możliwe było dostarczenie odpowiednim organom informacji koniecznych do ścigania przestępców. Spółka Gühring KG prowadzi analizy tych gromadzonych anonimowo danych i informacji – po pierwsze do celów statystycznych, a po drugie w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, tak aby zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane zapisane w logach serwera nie są przechowywane razem z danymi osobowymi podanymi przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Możliwości nawiązania kontaktu przez witrynę

W witrynie spółki Gühring KG zgodnie z przepisami prawa dostępne są informacje umożliwiające szybkie nawiązanie kontaktu z naszą firmą drogą elektroniczną, także przez formularz kontaktowy, oraz bezpośrednie komunikowanie się z nami. Do tych informacji należy także ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). W chwili nawiązania przez osobę, której dane dotyczą, kontaktu z administratorem przez pocztę elektroniczną lub formularz kontaktowy, przekazane przez nią dane osobowe są automatycznie zapisywane. Tego rodzaju dane osobowe, dobrowolnie udostępnione administratorowi, są wykorzystywane do opracowania zapytania lub nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim.

 1. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub przez okres przewidziany przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia albo innego ustawodawcę i zapisany w przepisach prawa, które znajdują zastosowanie do administratora.

Gdy tylko cel przechowywania danych stanie się nieaktualny lub termin przewidziany przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia albo innego właściwego ustawodawcę upłynie, dane osobowe zostaną rutynowo, w sposób przewidziany przepisami, zablokowane lub usunięte. Dane są usuwane co 12 miesięcy.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 • a) prawo do potwierdzenia

Organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia gwarantują każdej osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące danej osoby. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z powyższego prawa, może w dowolnym momencie zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora.

 • b) prawo do informacji

Organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia gwarantują każdej osobie, której dane dotyczą prawo do otrzymania od administratora bezpłatnej informacji o przechowywanych danych jej dotyczących oraz kopii takiej informacji. Organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia przyznały każdej osobie, której dane dotyczą, prawo do informacji o następujących faktach:

 • cele przetwarzania danych
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców z krajów trzecich lub z organizacji międzynarodowych
 • planowany okres przechowywania danych lub, jeśli to niemożliwe, kryteria, na podstawie których okres ten zostanie określony
 • istnienie prawa osoby, której one dotyczą, do sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeśli dane osobowe uzyskano od innej osoby niż osoba, której one dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy jej dane są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli tak, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji na temat odpowiednich gwarancji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zechce skorzystać ze swego prawa do informacji, może w dowolnym momencie zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora.

 • c) prawo do sprostowania danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma zagwarantowane przez regulatora europejskiego prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zechce skorzystać z powyższego prawa do sprostowania danych, może w dowolnym momencie zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora.

 • d) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia gwarantują każdej osobie, której dane dotyczą prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności, a przetwarzanie danych nie jest konieczne:

odane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub są przetwarzane;

oosoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

oosoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO;

odane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

o dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

o dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli zachodzi jedna z powyższych okoliczności i osoba, której dane dotyczą, chce, aby jej dane przechowywane przez spółkę Gühring KG zostały usunięte, może w dowolnym momencie zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora. Pracownik spółki Gühring KG niezwłocznie wyda dyspozycję usunięcia danych.

Jeśli spółka Gühring KG upubliczniła dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmie rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje – o ile przetwarzanie tych danych nie jest niezbędne. Pracownik spółki Gühring KG wyda odpowiednie dyspozycje.

 • e) prawo do ograniczenia przetwarzania

Organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia gwarantują każdej osobie, której dane dotyczą prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli zachodzi jedna z powyższych okoliczności i osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych przechowywanych przez spółkę Gühring KG, może w dowolnym momencie zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora. Pracownik spółki Gühring KG wyda wówczas dyspozycję ograniczenia przetwarzania danych.

 • f) prawo do przenoszenia danych

Organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia gwarantują każdej osobie, której dane dotyczą prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dana osoba dostarczyła administratorowi. Ponadto ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu wcześniej dostarczyła te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Powyższe nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie narusza to praw i wolności innych osób.

W celu wykonania swojego prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, w dowolnym momencie może zwrócić się do pracownika spółki Gühring KG.

 • g) prawo do sprzeciwu

Organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia gwarantują każdej osobie, której dane dotyczą prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na mocy art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

W razie zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, spółka Gühring KG zaprzestanie przetwarzania jej danych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub chyba że przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli spółka Gühring KG przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, spółka Gühring KG zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do takich celów.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez spółkę Gühring KG do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W sprawie wykonania swojego prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do każdego z pracowników spółki Gühring KG lub innego pracownika. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku na zgodności z dyrektywą 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykorzystać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia gwarantują każdej osobie, której dane dotyczą prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli ta decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

W przypadkach, gdy decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, spółka Gühring KG wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zechce skorzystać ze swoich praw w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, może w dowolnym momencie zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora.

 • i) prawo do wycofania zgody

Organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia gwarantują każdej osobie, której dane dotyczą prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, z którego może skorzystać w dowolnym momencie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zechce skorzystać ze swego prawa wycofania zgody, może w dowolnym momencie zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora.

j) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że jej prawa zostały naruszone, może zgłosić sprawę do rozstrzygnięcia przez jeden z organów nadzorczych

 1. Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu Facebook

W niniejszej witrynie administrator danych osobowych zintegrował komponenty firmy Facebook. Facebook jest serwisem społecznościowym.

Serwis społecznościowy to działająca w internecie platforma spotkań, społeczność online, która z reguły umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i wchodzenie w interakcje w środowisku wirtualnym. Serwis społecznościowy może być miejscem wymiany opinii i doświadczeń, może również umożliwiać społeczności internetowej udostępnianie informacji prywatnych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom między innymi tworzenie prywatnych profili, zamieszczanie fotografii oraz wysyłanie innym użytkownikom zaproszeń do grona znajomych.

Serwisem Facebook zarządza spółka Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Administratorem danych osobowych jest – jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą – spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Każdorazowo po wyświetleniu strony w zarządzanej przez administratora witrynie, z którą zintegrowano komponent (wtyczkę) Facebooka, komponent Facebooka automatycznie spowoduje, że przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, pobierze z Facebooka odpowiedni obraz. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka jest dostępny pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W efekcie tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informacje o tym, które strony naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, to po każdym wyświetleniu naszej witryny przez tę osobę, przez cały czas jej pobytu na niej, Facebook otrzymuje informacje o tym, które strony naszej witryny ta osoba odwiedza. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka oraz łączone z kontem facebookowym osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, naciśnie znajdujący się w naszej witrynie przycisk Facebooka, np. „Lubię to!”, lub zamieści komentarz, Facebook połączy tę informację z jej indywidualnym kontem użytkownika w serwisie Facebook oraz zapisze te dane osobowe.

Zawsze, gdy osoba, której dane dotyczą, podczas wyświetlania naszej witryny jest jednocześnie zalogowana do Facebooka, wtyczka Facebooka przekazuje Facebookowi informację o odwiedzeniu naszej witryny przez tę osobę; jest to niezależne od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie wtyczkę Facebooka na naszej stronie, czy też nie. Aby zapobiec przekazywaniu informacji Facebookowi w opisany powyżej sposób, osoba, której dane dotyczą, powinna wylogować się ze swego konta na Facebooku przed odwiedzeniem naszej witryny.

Informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka można znaleźć w polityce prywatności serwisu dostępnej pod adresem: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Dokument ten wyjaśnia także zasady działania ustawień chroniących prywatność użytkownika. W internecie dostępne są różne aplikacje zapobiegające przekazywaniu danych Facebookowi. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z tego rodzaju aplikacji, aby zapobiec przekazywaniu danych Facebookowi.

 1. Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

W niniejszej witrynie administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest narzędziem do analizy statystyk stron internetowych. Analiza statystyk stron internetowych polega na pobieraniu, gromadzeniu i ewaluowaniu informacji o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Narzędzia do analizy statystyk stron internetowych gromadzą między innymi informacje o tym, z jakiej innej strony internetowej użytkownik trafił na daną witrynę (tzw. referrer), oraz jak często i przez jaki czas wyświetlał konkretne strony. Statystyki stron internetowych są wykorzystywane przede wszystkim do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy skuteczności reklam internetowych.

Dostawcą komponentu Google Analytics jest spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Na potrzeby analiz sporządzanych przez Google Analytics administrator wykorzystuje rozszerzenie "_gat._anonymizeIp". Dzięki temu rozszerzeniu adres IP osoby, której dane dotyczą, jest przez firmę Google skracany i anonimizowany – o ile osoba ta, wchodząc na naszą witrynę przebywa na terytorium jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem stosowania przez nas komponentu Google Analytics jest analizowanie przepływu użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Spółka Google używa zebranych danych między innymi do analizy korzystania z naszej witryny przez użytkowników, do generowania raportów online o działaniach użytkowników na naszej witrynie oraz do świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.

Google Analytics zapisuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pliki cookie zostały zdefiniowane powyżej. Plik cookie umożliwia firmie Google analizowanie sposobu korzystania z naszej witryny. Każdorazowo po wyświetleniu strony w zarządzanej przez administratora witrynie, z którą zintegrowano komponent Google Analytics, komponent Google Analytics automatycznie spowoduje, że przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, prześle dane do firmy Google do celów analiz. W efekcie tego procesu technicznego firma Google otrzymuje dane osobowe, takie jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które firma Google wykorzystuje między innymi do ustalania pochodzenia użytkowników i kliknięć na stronie oraz do obliczania na tej podstawie swojej prowizji.

Pliki cookie służą do zapisywania danych osobowych, takich jak czas wyświetlenia witryny, miejsce, z którego użytkownik wyświetlił witrynę, oraz częstotliwość odwiedzania naszej witryny przez danego użytkownika. Podczas każdych odwiedzin naszej witryny tego rodzaju dane osobowe, w tym adres IP użytkownika, są wysyłane do firmy Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dane te są przechowywane przez firmę Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W określonych warunkach firma Google przekazuje stronom trzecim te dane osobowe, zebrane w ramach procesu technicznego.

Osoba, której dane dotyczą, w każdej chwili może odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki, by uniemożliwić zapisywanie plików cookie w wyżej opisany sposób przez naszą witrynę; będzie to równoznaczne ze zgłoszeniem sprzeciwu wobec zapisywania plików cookie ze skutkiem na przyszłość. Taka zmiana ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwi również zapisywanie plików cookie w systemie informatycznym użytkownika przez firmę Google. Ponadto zapisany przez Google Analytics plik cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki lub innych programów komputerowych.

Osoba, której dane dotyczą, może także zgłosić sprzeciw wobec zapisywania danych o korzystaniu przez nią z naszej witryny, wygenerowanych przez Google Analytics, oraz przetwarzania tych danych przez firmę Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatek ten za pośrednictwem JavaScript informuje Google Analytics, że informacje o odwiedzinach witryn nie mogą być przekazywane Google Analytics. Zainstalowanie tego dodatku przez osobę, której dane dotyczą, jest uznawane przez firmę Google równoznaczne ze zgłoszeniem sprzeciwu. W razie późniejszego usunięcia, sformatowania lub ponownej instalacji systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, konieczna będzie ponowna instalacja dodatku do przeglądarki w celu wyłączenia Google Analytics. W razie odinstalowania lub dezaktywowania dodatku do przeglądarki przez osobę, której dane dotyczą, lub inną podległą jej osobę, możliwa jest ponowna instalacja lub aktywacja.

Optout Browser Plugin

Więcej informacji o polityce prywatności firmy Google jest dostępnych pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Bliższy opis działania serwisu Google Analytics jest dostępny pod adresem: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Wyłącz śledzenie

Dezaktywuj Google Analytics

 1. Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu Matomo

W niniejszej witrynie administrator zintegrował komponent Matomo. Matomo jest narzędziem typu open source, służącym do analizowania statystyk stron internetowych. Analiza statystyk stron internetowych polega na pobieraniu, gromadzeniu i ewaluowaniu informacji o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Narzędzia do analizy statystyk stron internetowych gromadzą między innymi informacje o tym, z jakiej innej strony internetowej użytkownik trafił na daną stronę (tzw. referrer), oraz jak często i przez jaki czas wyświetlał konkretne strony. Statystyki stron internetowych są wykorzystywane przede wszystkim do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy skuteczności reklam internetowych.

Program jest zainstalowany na serwerze administratora, a logi z danymi wrażliwymi są przechowywane wyłącznie na tym serwerze.

Celem stosowania przez nas komponentu Matomo jest analizowanie przepływu użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Administrator używa zebranych danych między innymi do analizy korzystania z naszej witryny przez użytkowników oraz do generowania raportów online o działaniach użytkowników w naszej witrynie.

Matomo zapisuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pliki cookie zostały zdefiniowane powyżej. Pliki cookie umożliwiają nam analizowanie sposobu korzystania z naszej witryny. Po każdym wyświetleniu jednej ze stron naszego serwisu komponent Matomo automatycznie spowoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, prześle na nasz serwer dane do celów analiz. W efekcie tego procesu technicznego otrzymujemy dane osobowe, takie jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które wykorzystujemy między innymi do ustalania pochodzenia użytkowników i kliknięć na stronie.

Pliki cookie służą do zapisywania danych osobowych, takich jak czas wyświetlenia witryny, miejsce, z którego użytkownik wyświetlił witrynę, oraz częstotliwość odwiedzania naszej witryny. Podczas każdych odwiedzin naszej witryny tego rodzaju dane osobowe, w tym adres IP użytkownika, są wysyłane na nasz serwer. Dane te przechowujemy, lecz nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, w każdej chwili może odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki, by uniemożliwić zapisywanie plików cookie w wyżej opisany sposób przez naszą witrynę; będzie to równoznaczne ze zgłoszeniem sprzeciwu wobec zapisywania plików cookie ze skutkiem na przyszłość. Taka zmiana ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwi również zapisywanie plików cookie w systemie informatycznym użytkownika przez firmę Matomo. Ponadto zapisany przez Matomo plik cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki lub innych programów komputerowych.

Osoba, której dane dotyczą, może także zgłosić sprzeciw wobec zapisywania i przetwarzania danych o korzystaniu przez nią z naszej witryny, wygenerowanych przez Matomo. W tym celu osoba, której dane dotyczą, może ustawić plik cookie opt out. W razie późniejszego usunięcia, sformatowania lub ponownej instalacji systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, konieczne będzie ponowne ustawienie pliku cookie opt out.

Plik cookie opt out umieszczony w przeglądarce osoby, której dane dotyczą, może jednak ograniczyć możliwość korzystania przez tę osobę ze witryn zarządzanych przez administratora.

Więcej informacji o polityce prywatności firmy Matomo jest dostępnych pod adresem: https://matomo.org/privacy/.

Kliknij poniżej, by wyłączyć śledzenie!

 1. Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu WiredMinds

W niniejszej witrynie administrator zintegrował komponenty firmy WiredMinds. Komponenty WiredMinds służą do automatycznego rozpoznawania i kwalifikowania firm, które odwiedzają daną witrynę. Komponent WiredMinds umożliwia operatorowi witryny generowanie leadów sprzedażowych, czyli kwalifikowanie potencjalnych nowych klientów.

Usługę WiredMinds oferuje spółka WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Niemcy.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy znacznik pikselowy firmy WiredMinds. Znacznik pikselowy to miniaturowy plik graficzny umieszczony na stronie internetowej w celu zapisywania i analizowania logów oraz generowania na tej podstawie analiz statystycznych.

Dodatkowo WiredMinds zapisuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pliki cookie zostały zdefiniowane powyżej. Pliki cookie umożliwiają nam analizowanie sposobu korzystania z naszej witryny.

Na podstawie uzyskanych danych tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników. Profile te stosujemy w celu analizowania zachowania użytkowników oraz ulepszania naszego serwisu internetowego. Dane zgromadzone przy pomocy komponentu WiredMinds nie służą do zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, chyba że uzyskamy od niej wcześniejszą osobną i wyraźną zgodę. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi lub innymi, mającymi ten sam pseudonim.

Po każdym wyświetleniu jednej ze stron naszej witryny komponent WiredMinds automatycznie spowoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, prześle na nasz serwer dane do celów analiz. W efekcie tego procesu technicznego WiredMinds otrzymuje dane osobowe, takie jak adres IP, które wykorzystujemy między innymi do ustalania pochodzenia użytkowników i kliknięć na stronie.

Pliki cookie służą do zapisywania danych osobowych, takich jak czas wyświetlenia witryny, miejsce, z którego użytkownik wyświetlił witrynę, oraz częstotliwość odwiedzania naszej witryny. Podczas każdej wizyty na naszej witrynie tego rodzaju dane osobowe, w tym adres IP użytkownika, są wysyłane na serwer firmy WiredMinds. Firma WiredMinds przechowuje otrzymane dane osobowe, jednak nie przekazuje ich stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, w każdej chwili może odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki, by uniemożliwić zapisywanie plików cookie w wyżej opisany sposób przez naszą witrynę; będzie to równoznaczne ze zgłoszeniem sprzeciwu wobec zapisywania plików cookie ze skutkiem na przyszłość. Taka zmiana ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwi również zapisywanie plików cookie w systemie informatycznym użytkownika przez firmę WiredMinds. Ponadto zapisany przez firmę WiredMinds plik cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki lub innych programów komputerowych.

Osoba, której dane dotyczą, może także zgłosić sprzeciw wobec zapisywania i przetwarzania danych o korzystaniu przez nią z naszej witryny, wygenerowanych przez WiredMinds. W tym celu należy kiknąć przycisk Dont Track My Visits dostępny pod linkiem:

Do not Track

W razie późniejszego usunięcia, sformatowania lub ponownej instalacji systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, konieczne będzie ponowne ustawienie pliku cookie opt out.

Więcej informacji o polityce prywatności firmy WiredMinds jest dostępnych pod adresem: https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/

.

Wyłącz śledzenie

Hotjar

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Hotjar, narzędzie analityczne firmy Hotjar Ltd. („Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europe). Hotjar służy do pomiaru i ewaluacji zachowania użytkowników naszej witryny internetowej (miejsca kliknięć, ruchy myszą, głębokość przewijania itp.). Aplikacja przy pomocy kodu śledzenia i pliku cookie gromadzi informacje o wizycie użytkownika w naszej witrynie i przesyła je na serwer firmy Hotjar w Irlandii. Kod śledzenia gromadzi następujące informacje:

dane związane z urządzeniem
urządzenie i przeglądarka użytkownika mogą zapisywać następujące informacje:

 • adres IP urządzenia użytkownika (informacje zapisywane zbiorczo w zanonimizowanym formacie)
 • adres mailowy użytkownika wraz z imieniem i nazwiskiem, o ile użytkownik udostępnił te dane na naszej stronie
 • rozmiar ekranu urządzenia użytkownika
 • typ urządzenia i dane przeglądarki
 • lokalizacja (tylko kraj)
 • preferowany język wyświetlania strony
 • interakcje użytkownika
 • ruchy i pozycje myszy, kliknięcia
 • dane wprowadzone z klawiatury

logi
podczas używania narzędzia Hotjar nasze serwery automatycznie generują następujące dane:

 • domena
 • odwiedzone strony
 • lokalizacja (tylko kraj)
 • preferowany język wyświetlania strony
 • data i godzina wyświetlenia strony

Kliknij tutaj, aby wyłączyć śledzenie

 1. Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu YouTube

W niniejszej witrynie administrator zintegrował komponenty serwisu YouTube. YouTube to internetowy serwis filmowy, który umożliwia autorom bezpłatne umieszczanie materiałów wideo, a innym użytkownikom – również bezpłatne ich oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube pozwala na publikowanie wszelkich typów materiałów wideo, dlatego w serwisie można znaleźć zarówno całe filmy i programy telewizyjne, jak również klipy muzyczne, zwiastuny filmowe oraz filmiki nagrane samodzielnie przez użytkowników.

Operatorem serwisu YouTube jest spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spółka YouTube, LLC jest spółką zależną spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Po każdym wyświetleniu jednej ze stron zarządzanej przez administratora witryny, na której zainstalowano komponent YouTube, komponent YouTube automatycznie spowoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, pobierze odpowiedni obraz z YouTube. Więcej informacji o platformie YouTube jest dostępnych pod adresem: https://www.youtube.com/yt/about/de/. W efekcie tego procesu technicznego firmy YouTube i Google otrzymują informacje o tym, które strony naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, to po każdym wyświetleniu przez nią strony zawierającej film z serwisu YouTube serwis ten otrzymuje informacje o tym, którą stronę naszej witryny ta osoba odwiedza. Firmy YouTube i Google gromadzą tego rodzaju informacje i łączą je z kontem w serwisie YouTube osoby, której dane dotyczą.

Zawsze gdy osoba, której dane dotyczą, wyświetlając naszą stronę internetową jest jednocześnie zalogowana do serwisu YouTube, komponent YouTube przekazuje firmom YouTube i Google informację o odwiedzeniu naszej strony przez tę osobę; jest to niezależne od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie film z serwisu YouTube na naszej witrynie, czy też nie. Aby zapobiec przekazywaniu informacji firmom YouTube i Google w opisany powyżej sposób, osoba, której dane dotyczą, powinna wylogować się ze swego konta na w serwisie YouTube przed odwiedzeniem naszej witryny.

Informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez firmy YouTube i Google można znaleźć w polityce prywatności serwisu YouTube dostępnej pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadkach, gdy uzyskujemy zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu, podstawę prawną przetwarzania danych przez nasze przedsiębiorstwo stanowi art. 6 I lit. a RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, np. umowy o dostawę towarów lub spełnienie innych świadczeń, także wzajemnych, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 I lit. b RODO. Powyższe obowiązuje także w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji działań przedumownych, związanych np. z zapytaniami o nasze produkty i usługi. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, np. ze spełnianiem zobowiązań podatkowych, podstawą przetwarzania jest art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Taka sytuacja może zaistnieć, gdy np. osoba odwiedzająca nasz zakład odniesie obrażenia, w związku z czym konieczne będzie przekazanie jej nazwiska, wieku, danych kasy chorych i innych niezbędnych do ratowania życia informacji lekarzowi, szpitalowi lub innym stronom trzecim. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 I lit. d RODO. Wreszcie przetwarzanie danych może opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Dotyczy to przetwarzania danych, do którego nie znajduje zastosowania żadna z poprzednio wymienionych podstaw prawnych, gdy przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Tego rodzaju przetwarzanie jest dozwolone w szczególności dlatego, że zostało w sposób wyraźny wymienione przez europejski organ ustawodawczy. Taki prawnie uzasadniony interes może istnieć na przykład w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora. (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 I lit. f RODO, nasz prawnie uzasadniony interes polega na wykonywaniu naszej działalności gospodarczej w trosce o dobro naszych pracowników i udziałowców.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy przez okres zgodny z terminami przewidzianymi przepisami prawa. Po upływie terminu dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już niezbędne do wykonania umowy lub do przygotowania do zawarcia umowy. Rutynowe usuwanie danych odbywa się co 12 miesięcy.

 1. Ustawowe i umowne przepisy dotyczące udostępniania danych osobowych; niezbędność do zawarcia umowy; obowiązek udostępnienia danych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieudostępnienia danych

Informujemy, że udostępnienie własnych danych osobowych może być obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (np. prawa podatkowego) lub na postanowienia zawartej umowy (np. informacje o stronie umowy). Niekiedy warunkiem zawarcia umowy jest udostępnienie nam danych przez osobę, której dane dotyczą, oraz przetwarzanie przez nas tych danych. Osoba, której dane dotyczą, jest np. zobowiązana do udostępnienia nam swoich danych osobowych, gdy zawiera umowę z naszym przedsiębiorstwem. W razie odmowy udostępnienia nam danych osobowych zawarcie umowy jest niemożliwe. Przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Wówczas nasz pracownik wyjaśni tej osobie, czy w jej indywidualnym przypadku udostępnienie danych jest przewidziane przepisami prawa lub umową, czy jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek udostępnienia danych i jakie mogą być konsekwencje nieudostępnienia danych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo nie korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Mój koszyk